annonse

Abonnementsvilkår

Betaling av abonnement

Abonnementet på Hordaland er løpande. Avisleveringa skal forskotsbetalast regelmessig avhengig av den betalingsterminen abonnenten har valt. Abonnenten kan når som helst seia opp abonnementet med minst 14 dagars varsel.

Me gjer merksam på at Hordaland atterheld seg når som helst retten til å endra prisen på det løpande abonnementet. Dei nye prisane vert kunngjorde gjennom annonsar seinast 14 dagar før dei vert sette i verk. Dei nye prisane vert også gjort gjeldande abonnement som før prisendringa er forskotsbetalte etter tidligare pris.
 

Mellombels opphald

Ved mellombels opphald i avisleveringa kortare enn 60 dagar, vert det ikkje gitt frådrag i abonnementsprisen for dei første seks dagane - på grunn av administrasjonsutgifter.
 

Flytting av avisa til ferieadresse i utlandet

Du kan ta med deg avisa til  ferieadressa di  i utlandet. Det er viktig å vera merksam på at dette skjer på eige ansvar for deg som abonnent. Du pliktar å melda frå dersom avisa uteblir. Dersom du ventar lenge med å seia frå, vil ikkje manglande avis verta kreditert.
 

Uteblitt avis

Om avisa uteblir pga. streik, lockout eller andre leveringsproblem, vil vårt erstatningsansvar avgrensast oppover til det abonnenten har betalt for tilsvarande tidsrom.

Ved uteblitt eller vesentleg forseinka avis, vil Hordaland uansett årsak godskriva abonnenten det som er betalt for avisa i tilsvarende tidsrom, føresett at kunden snarast melder frå om uteblitt avis. Som vesentleg forseinka avis reknar ein avis som ikkje vert levert same dag. Dersom abonnenten konstaterar at uteblitt eller vesentleg forseinka avis ikkje er kreditert ved fakturering, må han kontakta oss for avrekning.

Dersom avisa uteblir eller er vesentleg forseinka av andre årsaker enn leveringshindringar utanfor Hordaland sin kontroll og abonnenten har kjøpt dagens avis i forretning, kan abonnenten i tillegg krevja dekka prisskilnaden mellom avisa sin utsalspris og abonnementspris.

Før dekningskjøp vert gjort, må abonnenten ha gjeve Hordaland særskilt melding om heving. Slik melding kan gjevast på tlf. nr. 56 53 03 06. Abonnenten må innan 30 dagar etter dekningskjøpet senda inn kvittering for utført kjøp av dagens avis. Abonnenten kan krevja å få dekka utgifter til porto, telefon og liknande i samband med reklamasjonen. Hordaland er ikkje under noko tilhøve ansvarleg for indirekte tap.
 

Leveringsfristar

For aviser leverte med avisbod på Voss, ta kontakt før kl 10.30 for etterlevering same dag.

Tysdag og torsdag kl 07.00
Laurdag kl 08.00

For postleverte aviser gjeld Posten sine leveringsvilkår. 

Hordaland kan ikkje garantera at avisa vert levert på utgjevingsdagen utanfor Hordaland fylke.

Dette kan ha ulike årsaker som:

  • Posten sine fristar, transport- og distribusjonsrutinar
  • Vedlikehald på vegen mellom Voss og Posten sin terminal i Bergen
  • Generelle køyretilhøve på vegane
  • Forseinka trykking på grunn av utsett «deadline»
  • Auka opplag eller innstikk i avisa

Om kunden omadresserer avisa til utlandet, kjem ekstra kostnadar. Eiga portorekning vert sendt når kunden har returnet til heimeadressa.

Ved omadressering til utlandet garanterer ikkje Hordaland for sendinga av avisa, og kunden må sjølv dekka tapet av ev. uteblitt avis.
 

Korleis finn eg kundenummeret eller abonnementsnummeret mitt?

Du finn kundenr. eller abonnementsnr. på fakturaen din. Du kan også ringja abonnementsavdelinga på telefon 56 53 03 06 eller senda ein epost til abonnement@avisa-hordaland.no.
 

Rettar for Hordaland sitt digitale avisprodukt.

Alt offentleggjort materiale som tekstar, artiklar, nyheiter, fotografi, grafikk og anna, vert stilt til rådigheit for vising og lesing. Du kan lasta ned, og skriva ut ein enkel kopi av materialet til ditt eige bruk.

Den juridiske eigaren av abonnementet er den personen som har teikna det. Brukarnamn og passord til Hordaland sitt digitale produkt må ikkje delast med andre enn medlemer av abonnenten sin eigen husstand, på hans/hennar opphaldsadresse. Når eigaren av eit abonnement er ei verksemd/ein bedrift vert abonnementet knytt til ein (1) digital brukar og det digitale produktet kan berre nyttast av den personen som er registrert med brukarnamn og passord.

Dersom ein deler brukarnamn og/eller passord med andre, eller på annan måte misbrukar Hordaland sine tenester, har avisa høve til å stengja abonnenten sin tilgang til desse tenestene straks. Abonnenten vil då mista tilgangsretten til dei tenester og produkt ein har kjøpt tidlegare.