Nokre av dei viktigaste nye tiltaka er:

  • Gult nivå i barnehagar, barne- og ungdomsskular og raudt nivå på vidaregåande skular,
  • Alle som kan ha heimekontor skal ha heimekontor.
  • Skjenkjestopp over heile landet.

Her er smitteverntiltaka:

Avstand og sosial kontakt

Alle bør halda éin meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.

Tilrådinga om éin meters avstand gjeld ikkje på fritida for barn i barnehage- og barneskulealder.

Personar med risiko for alvorleg sjukdomsgang og uvaksinerte bør skjerma seg.

Ein bør ikkje ha fleire enn 10 gjester heime ut over eigen husstand. Ein kan ha inntil 20 gjester ein gong i løpet av jule- og nyttårshøgtida, men det bør vera ein meters avstand mellom gjestene.

Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort/klasse/avdeling sjølv om det overstig anbefalt talet på gjester.

Reduser talet på nærkontaktar, men ikkje isoler deg.

Treff andre utandørs når det er mogleg.

Organiserte fritidsaktivitetar

Born og unge

Born og unge kan ha organiserte fritidsaktivitetar, til dømes fotballtrening eller korpsøving, men det blir anbefalte avgrensingar i kor mange som kan vera med. Innandørs bør det vera maks 20 stykke, med mindre alle deltakarane er frå same kohort i skule eller barnehage.

Born og unge i barnehage- eller grunnskulealder kan trena eller øva saman, men me tilrår ikkje å ha cupar, kampar eller turneringar der born frå ulike stader samlast.

Det blir gjort eit unntak for utandørs idrettsarrangement for born og unge i barnehage- eller grunnskulealder. Dei kan gjennomførast viss borna heile tida kan halda ein meters avstand, og dersom det er mogleg å fylgje dei andre reglane om mengd som gjeld for alle arrangement.

Vaksne

Me tilrår å utsetja eller avlysa gjennomføring av arrangement knytte til organiserte idretts- og fritidsaktivitetar på tvers av ulike grupper, både ute og inne.

Me tilrår å utsetja eller avlysa organiserte idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne som går føre seg innandørs.

Vaksne kan trena eller ha andre organiserte fritidsaktivitetar utandørs, men det er tilrådd å vera maks 20 personar og halda meteren.

Skular, barnehagar og SFO

Det blir innført nasjonalt gult nivå i barnehagar og på barne- og ungdomsskular. Lokale føresegner om raudt tiltaksnivå går føre nasjonalt bestemt gult nivå.

Det blir innført nasjonalt raudt nivå på vidaregåande skular og for vaksenopplæring.

Grunnskular og barnehagar må syrgja for å ha beredskap for rask overgang til raudt nivå.

Krav til universitet, høgskular og fagskular om å leggja til rette for digital undervisning, ferdigheitstrening og eksamen så langt det er mogleg.

Det kan arrangerast samkomer for barn i barnehage eller barneskule med heile klassar/avdelingar/grupper med nødvendig talet på vaksne til stades.

Arbeidsliv

Alle som kan ha heimekontor, skal ha heimekontor

Tilråding om éin meters avstand.

Tilråding om munnbind om det ikkje er mogleg å halda avstand, med mindre det er teke i bruk fysiske barrierar som bruk av skiljevegger eller liknande.

Påbod om å bruka munnbind gjeld i nokre publikumsretta delar av arbeidslivet.

Det blir tilrådd god ventilasjon/lufting i situasjonar der ein oppheld seg i same rom over tid med personar som ikkje er husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.

Forskriftsfesta tiltak

Arrangement og samkomer

Det blir tilrådd å redusera talet på nærkontaktar. Meir tid bør brukast heime. Det betyr at ein òg må avgrensa talet på besøk, sosiale samkomer og arrangement ein deltek på.

Det blir tilrådd å unngå bruk av kollektivtrafikk for å koma deg til arrangement.

For arrangement gjeld desse reglane:

Maksimalt 20 personar innandørs på privat samkome på offentleg stad, i lånte eller leigde lokale.

Minnestunder etter gravferder og bisetjingar kan ha maksimalt 50 personar innandørs og utandørs.

Maksimalt 20 personar på offentlege innandørs arrangement utan faste tilviste sitjeplassar og 50 personar ved bruk av slike sitjeplassar.

På utandørs offentleg arrangement: Inntil 100 personar utan faste, tilviste plassar og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plassar.

Arrangørar skal syrgja for ei oversikt over kvar kvart enkelt publikum eller gjest sit ved offentlege arrangement der alle i publikum sit på faste, tilviste sitjeplassar.

Skjenkjestopp på arrangement med skjenkjeløyve, inne og ute.

Munnbind blir òg påbode innandørs på arrangement.

Ved kyrkjevandring i kristne trussamfunn kan nye deltakarar blir sleppt inn kontinuerleg når nokon går ut. Tilsvarande unntak vil bli gitt for viktige høgtider for andre trussamfunn dersom smittesituasjonen gjer det nødvendig med framleis strenge tiltak.

Skjenkjestopp, inne og ute

Serveringsstader skal ikkje gjennomføra aktivitetar som naturleg inneber mindre avstand mellom gjestene enn éin meter. Dette vil typisk vera dansing

Serveringsstad skal ikkje ha servering for innandørs privat samkome med fleire enn 20 personar inne og 50 ute. Reglane for private samkomer gjeld ikkje på serveringsstad. Serveringsstaden skal vareta smittevernet

Smittevernfagleg forsvarleg drift

Påbod om smittevernfagleg forsvarleg drift for barnehagar, skular og annan opplærings- og utdanningsverksemd.

Underhaldningsparkar, leikeland, spelehallar og liknande skal halde stengt.

Symjehallar, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssenter kan berre haldast ope for:

Individuell trening. Ved trening med høg intensitet skal det haldast to meter avstand.

Skulesymjing, symjekurs, symjetrening og konkurransesymjing med arrangør.

Rehabilitering og opptrening som blir tilboden individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Anna individuell behandling som det kan bestillast time til og der bad er ein del av behandlinga.

Fylgjande verksemder skal drivast smittevernfagleg forsvarleg for å kunne halda ope: Bibliotek, museum, bingohallar, symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssenter, kjøpesenter, butikkar, varemesser, mellombelse marknader og liknande.

Dette inneber krav om å syrgja for at det er mogleg å halde minst 1 meters avstand til personar som ikkje er i same husstand eller tilsvarande nære, og at verksemda har utarbeidd rutinar for god hygiene, godt reinhald og lufting.

Med unntak av bibliotek, museum, butikkar og kjøpesenter skal verksemdene registrera kontaktopplysningar til dei gjestene som samtykkjer til det.

Bransjerettleiarar bør gjeninnførast for mellom anna treningssenter og symjehallar. Det betyr i praksis at det blir strengare krav til smittevern.

Munnbind

Påbod om bruk av munnbind når det ikkje er mogleg å halde minst éin meter avstand i butikkar, kjøpesenter, serveringsstader, kollektivtransport, taxi og innandørs stasjonsområde. Påbodet gjeld òg for tilsette med mindre det er teke i bruk fysiske barrierar.

Munnbindpåbod gjeld òg hjå frisørar, hudpleiarar og andre ein-til-ein-verksemder.

Munnbindpåbod gjeld òg på innandørs arrangement, i bibliotek og i museum.

Heimekontor

Påbod om at arbeidsgjevarar syrgjer for at tilsette jobbar heimanfrå dersom dette er praktisk mogleg og ikkje til hinder for viktig og nødvendig verksemd på arbeidsplassen, mellom anna verksemd for å vareta barn og sårbare grupper.

Karantene

Felles reglar for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant.

Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarande nære med moglegheit for å testa seg ut etter sju dagar.

Andre nærkontaktar kan testa seg ut etter tre dagar, men forteke vera i fritidskarantene til negativ test etter sju dagar.

(©NPK)