Retningslinjer for Hordaland sitt kommentarfelt

Avisa Hordaland sine journalistar og moderatorar overvaker debattane.

Innlegg som vert rapporterte som misbruk eller «spam» vert vurderte av moderatorar, og automatisk gøymde
for den som rapporterer.

Dersom du bryt debattreglane våre, kan me gjera fylgjande:

Me ber debattantane våre om å vurdera ordbruken og avstå frå trugsmål og oppmoding til vald.
Innlegg med slik ordbruk vil verta sletta.

Dersom kommentaren din vert sletta vil den verta borte for dei andre som les nettsida vår.
Kommentaren vil berre vera synleg for deg sjølv og den lukka krinsen din med registrerte vener på Facebook.

Dersom me stengjer deg ute vil du ikkje lenger kunna skriva kommentarar som er synlege for dei som
les nettsidene våre. Kommentarane dine vil berre vera synlege for den lukka krinsen din med vener på Facebook.

Me har ikkje redaktøransvar for kommentarar som er fjerna, og som er synlege for din venekrins. Me gjer
merksam på at du som skriv eit innlegg vil vera personleg ansvarleg for innhaldet, anten det er på våre
nettsider eller overfor ditt eige lukka nettverk med Facebook-vener.

Hordaland sine journalistar og moderatorar grunngjer ikkje korkje fjerning av kommentarar eller utestenging
av profilar, utover at det skuldas brot på retningslinjene for moderering eller avsløring av falske profilar.

Ha ein god debatt.
Helsing oss i redaksjonen.