– GJE KLART STOPPSIGNAL: - På gravplassane skal det herska fred og ro. Politikarane må gje klinkande klart stoppsignal til planforslaget om gangforbindelsar med parkpreg, slik det ligg føre, skriv me i leiaren. Her frå jolaftan i fjor. Foto: Marita Saue Hamre

Korleis kunne dei planleggja slik på gravplassen?

Mange vart med god grunn opprørte då dei las at framlegget for den nye sentrumsplanen for Vangen kan føra til at 270 graver må fjernast.

Dette kan skje dersom planen om gangforbindelsar med parkpreg gjennom gravplassane vert vedteken.

Dette er altså ikkje eit politisk forslag eller vedtak, men ein konsekvens av sentrumsplanen slik han ligg føre no.

Les også
— Heilt uaktuelt å fjerna graver på gravplassen

DESSE OPPLYSNINGANE KJEM fram i høyringsuttalen Kyrkjeleg fellesråd har sendt til Voss kommune. Vår oppgåve som avis er å få fram slike konsekvensar, før vedtaka er fatta, og medan det framleis er råd å påverka.

Planen har vore ute på høyring, og det er ikkje fatta nokon vedtak. Planen skal opp til vedtak i Voss kommunestyre utpå nyåret.

ME TRUR PLANEN aldri vert vedteken slik han ligg føre når han kjem opp til vedtak. Til det er konsekvensane altfor inngripande, og reaksjonane altfor sterke og massive. Våre jamt over gode og fornuftige politikarar vil nok syta for å gjera dei nødvendige justeringane av planen når det gjeld gravplassen.

DET ER LIKEVEL ein tankekross at tiltaka på gangvegane på gravplassane i det heile teke kjem med i planframlegget frå planleggjarane si side. For framlegget er direkte i strid med norsk lov for gravplassar, ifylgje Kyrkjeleg fellesråd.

Kva for planlegging er det som føreslår tiltak på ein gravplass, utan å presentera konsekvensane på eit så kjenslevart felt før det vert lagt ut? Er det mangel på respekt i planlegginga? Her burde det ha blinka eit raudt ljos hjå erfarne planleggjarar.

DET ER OGSÅ ein tankekross at planen deretter passerte administasjonen i Voss kommune, og så politikarane i Voss formannskap 22 . august i år. Dei meinte i sitt vedtak at planen var klar for utsending til høyring.

Det har i etterkant også vist seg at Sandy Mathieson ved Voss Camping oppdaga i vantru og sjokk at hans verksemd var radert vekk i framtida. Dette trass i at han har leigeavtale fram til 1. juni 2036 og nyleg har investert for ni millionar kroner på staden.

DESSE TINGA SET sentrumsplanen i litt dårleg ljos. Er det andre felt der konsekvensane ikkje er vurderte grundig nok? Kva med handelen på Vangen? Høyringsrunden skal avdekka manglar, men det er likevel grunn til å saumfara planen med ein viss skepsis før han vert vedteken.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er også eit spørsmål i kva grad politikarar og folk flest klarer å ta inn innhaldet når store planar vert utarbeidde. Me hadde nyleg ei tilsvarande sak om Evanger aldersheim der kommunetoppane meinte at vedtaket låg ein stad langt inne i budsjetteksten.

Les også
Sentrumsplanen: 270 graver må vekk?

I SAKA SOM gjeld gravplassane og parkmessig utbygging av vegane, må all tvil ryddast vekk. På gravplassane skal det herska fred og ro. Dei er ikkje eigna til gjennomfartsområde, og definitivt ikkje slik at graver må fjernast.

Her må politikarane gje klinkande klart stoppsignal til den delen av sentrumsplanen for Vangen. Og det snarast mogleg.

N/A: Geir Geitle Foto: Terje Hjartnes